Vragen

Veel gestelde vragen

Kosten

ConZorg BV kan rechtstreeks declareren bij uw zorgverzekeraar of gemeente; dit zowel in het kader van ZVW, WMO als voor uw Persoonsgebonden Budget (PGB).

Dit betekent voor u dat u voor de geïndiceerde thuiszorg uitsluitend een wettelijke verplichte eigen bijdrage betaald. Deze bijdrage is inkomensafhankelijk en u ontvangt hiervoor een rekening van het CAK (Centraal Administratie Kantoor).

Uiteraard kunnen wij u behulpzaam zijn bij het gehele aanvraagtraject van uw indicatie. De PGB-administratie en de verantwoording hiervan kunnen wij geheel kosteloos voor u verzorgen. Ook bestaat de mogelijkheid dat u particulier, zorg en/of huishoudelijke hulp bij ons kunt inkopen.

Raad van toezicht

De raad van toezicht zorgt ervoor dat alle doelstellingen van het bedrijf worden nagestreefd en hoe deze worden gecommuniceerd naar de belanghebbende. Ook is het belangrijk dat de raad van toezicht de nodige ondersteuning, adviezen en informatie doorspeelt naar de directie.

Cliëntenraad

Binnen ConZorg BV vinden wij het heel belangrijk dat de stem van de cliënten gehoord wordt. Via een cliëntenraad wordt dit mogelijk gemaakt. De cliëntenraad zorgt ervoor dat de belangen van de cliënten voorop blijven staan en dat de cliënten de juiste zorg blijven ontvangen.

Missie en visie

Het is de missie van ConZorg BV om in haar verzorgingsgebied een op een hoogwaardig niveau thuiszorg en diensten op het gebied van wijkverpleging te leveren tegen een acceptabel kostenniveau, waarbij de cliënt en ook zijn directe omgeving altijd centraal staat en waarbij met behulp van de modernste technieken het contact met de cliënt wordt onderhouden, met hoogwaardig en voldoende kundig personeel.

De visie van ConZorg BV is het erkennen van de veranderde wereld van thuiszorg en hier een voortrekkersrol in gaan spelen. Door gebruik te maken van moderne communicatietechnieken, het inbedden van ondersteunende E-Health oplossingen en het stimuleren en ondersteunen van mantelzorgers om zo sneller en efficiënter, maar vooral doelmatiger te kunnen werken tegen steeds lagere kosten.

Het speerpunt blijft echter de cliënt.
ConZorg BV is van mening dat de zorg goedkoper kan door simpele taken zo veel mogelijk neer te leggen bij de in potentie grote groep mantelzorgers, waaronder ConZorg BV niet alleen doelt op naaste familieleden, maar ook op buurthulp en vrijwilligers. ConZorg BV schakelt hiertoe ook de gemeenten en vrijwilligersorganisaties in om deze doelgroep beter en sneller te kunnen bereiken. ConZorg BV wil dan ook structureel in haar programma opnemen om mantelzorgers te gaan opleiden en hiervoor speciale trainingen en voorlichtingsavonden te gaan inrichten.

Wilt u een klacht indienen?

U kunt op de volgende pagina een klacht indienen.